Tin vắn
Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
GMT+7 20 - 10 - 2016
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔ HÌNH “CHI BỘ BỐN TỐT” TẠI CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ

​Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “thực hiện Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 28/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 25/9/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Theo đó, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng Chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. 

21_4_2024.jpg

Đ/c Bùi Thị Tơ, CUV triển khai sinh hoạt chuyên đề

Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề giải pháp xây dựng “Chi bộ 4 tốt” để lấy ý kiến cán bộ, đảng viên đóng góp việc thực hiện. Việc thực hiện “Chi bộ 4 tốt” được Chi bộ Sở Ngoại vụ triển khai các giải pháp thực hiện dựa trên 4 tiêu chí với các nội dung cụ thể như sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

+ Về tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ: Chi bộ xác định kịp thời cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và nghị quyết hằng năm của chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ, xây dựng cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, kiểm tra đánh giá mô hình “chi bộ bốn tốt”; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, không để vụ việc tồn đọng, không để khiếu nại phức tạp, vượt cấp. 

Trong năm 2023, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt mức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc so với kế hoạch đã đề ra. Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2023, tập thể Sở Ngoại vụ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 36 công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đều đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật. Năm 2023, Sở Ngoại vụ đăng ký mô hình “Dân vận khéo” với nội dung cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai. 

+ Về tiêu chí Chất lượng sinh hoạt tốt: Chi bộ Sở Ngoại vụ xác định thực hiện đúng, đủ, có chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng được đánh giá mức độ tốt theo khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ được quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ sở đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong năm 2023, Chi bộ đã tổ chức được 12 cuộc sinh hoạt thường kỳ, 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề; thực hiện họp cấp ủy trước sinh hoạt Chi bộ được 12 cuộc. Các kỳ sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề đều được đánh giá chất lượng tốt. Toàn thể đảng viên thực hiện chào cờ đầu tuần theo quy định; 100% đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với việc làm cụ thể được chi bộ đánh giá đạt mức độ tốt trở lên. 

+ Về tiêu chí đoàn kết, kỷ luật tốt: Chi bộ Sở Ngoại vụ xác định xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến của mình; không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt lỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo việc xây dựng các đoàn thể chính trị và Chi bộ Sở Ngoại vụ tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh.

+ Về tiêu chí cán bộ, đảng viên tốt: Chi bộ Sở Ngoại vụ xác định nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

22_4_2024.jpg

Ban Chấp hành Công đoàn tặng hoa, quà nhân dịp sinh nhật cho Đoàn viên

Trong sinh hoạt chuyên đề các nội dung, tiêu chí về xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” được thảo luận, phân tích đánh giá, cách làm đều hết sức cụ thể. Mục tiêu trong năm 2024 là nhân rộng mô hình ra toàn Chi bộ. Như vậy, việc triển khai tới toàn bộ các Tổ đảng trong Chi bộ xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt” sẽ thuận lợi hơn. 

Đến thời điểm hiện nay Chi bộ đã có báo cáo đánh giá việc thực hiện xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Về cơ bản việc triển khai xây dựng mô hình là thuận lợi, dễ làm và có thể khẳng định đây là mô hình tốt cần nhân rộng. 

Trên cơ sở Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 25/9/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, tập thể Cấp ủy Chi bộ Sở Ngoại vụ chủ trương chỉ đạo các Tổ đảng triển khai, thực hiện buổi sinh hoạt chuyên đề về mô hình “Chi bộ 4 tốt”; cuối năm sẽ tiến hành đánh giá tổng kết và thực hiện công bố danh hiệu “Chi bộ 4 tốt” và có khen thưởng kịp thời.

Qua việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ Sở Ngoại vụ đã đảm bảo theo hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí mô hình thí điểm. Chi bộ thống nhất, đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; sinh hoạt chi bộ luôn bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tính ứng dụng, thiết thực. Việc thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các Tổ đảng, tạo chuyển biến trong việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của Chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

---- Thạch Thảo ----


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email:   songoaivu@dongnai.gov.vn​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai


Chung nhan Tin Nhiem Mang