Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016
​KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 1111/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019. Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ thành nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành để triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Để kế hoạch đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Các đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại địa phương mình; tiếp tục triển khai việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng: các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; Xây dựng và thường xuyên tự kiểm tra thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiên quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát tài sản thu nhập, tăng cường công khai minh bạch trong thực thi công vụ; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm minh bạch tài sản, thu nhập; tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng .

4. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật PCTN.

5. Tăng cường hiệu quả công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN.

6. Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ thực hiện chương trình hành động về công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020.                  

Kế hoạch này được UBND tỉnh phân công cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, trong đó giao Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cá UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

THANH TRA 

 


Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​