Tin vắn
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
GMT+7 20 - 10 - 2016

chỉ đạo điều hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 20/01/2021 thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH CHI HỖ TRỢ NẠN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BỊ MUA BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 04/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

QUY ĐỊNH LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 04/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 15583/KH-UBND về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THANH NIÊN

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 15422/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ IX, ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Xem tiếp

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI CHO CCVC NGOẠI VỤ ĐỊA PHƯƠNG

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức (CCVC) ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025.

Xem tiếp

MỘT SỐ THAY ĐỔI MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020.

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đặng Thanh Thủy - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​