news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016

International Cooperation Division

I. Nhân sự:


1.

Trưởng phòng

 

-

Họ và tên:

Phạm Minh Tiến

Pham Minh Tien.jpg

 

-

Năm sinh:

1978

 

-

Chuyên môn:

Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế

 

-

Điện thoại liên lạc:

 0613. 842596

 

 

2.

Phó Trưởng phòng

 

-

Họ và tên:

Đỗ Thị Hồng Ngọc

Do Thi Hong Ngoc.jpg

 

-

Năm sinh:

1984

 

-

Chuyên môn:

CN tiếng Trung Quốc

 

-

Điện thoại liên lạc:

 0613. 842596

 

 


II. Chức năng và nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác đối ngoại đảng: xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; tham mưu quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại Đảng và Nhà nước; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương nước ngoài.

- Thực hiện công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa; tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

- Tham mưu thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

- Quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và quản lý nhà nước về hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.​

​​​
 

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn