news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016

Inspection Division

I. Nhân sự:

1.

Chánh Thanh tra Sở

 

-

Họ và tên:

Nguyễn Viết Thắng

NguyenVietThang.JPG 


 

-

Năm sinh:

27/11/1973

 

-

Chuyên môn:

Thạc sĩ hành chính công, Cử nhân Anh ngữinh

 

-

Điện thoại liên lạc:

 0613. 843232
II. Chức năng và nhiệm vụ:


Xây dựng kế hoạch thanh tra công vụ và chuyên ngành hàng năm.

Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 

 

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn