Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

TopMenu: Quy định phản ánh, kiến nghị

Title

Quy định phản ánh, kiến nghị

url

/Pages/news.aspx?CatId=105

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

4

PKey

Hành chính công

PKey:ID

89

MoTabMoi

No

MobiMenu

No

Attachments

Created at 14/02/2017 14:06 by DONGNAI\trucltm
Last modified at 21/02/2017 10:50 by DONGNAI\trucltm