Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
01_2020-TB-SNgV.pdf
  
13/01/2020 7:52No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
01-TB-SNgV.pdf
  
13/01/2020 7:47No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
02-TB-SNgV.pdf
  
14/03/2017 7:52No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 16/01/2017 đến ngày 20/01/2017
03_2020-TB-SNgV.pdf
  
31/01/2020 16:25No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020
03-TB-SNgV.pdf
  
31/01/2020 16:29No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
05-TB-SNgV.pdf
  
14/03/2017 7:51No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 23/01/2017 đến ngày 03/02/2017
06-TB-SNgV.pdf
  
21/01/2019 9:03No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 31/12/2018 - 05/01/2018
06-TB-SNgV_001.pdf
  
09/03/2018 8:40No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018
07_2020-TB-SNgV.signed.signed.pdf
  
31/01/2020 16:26No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020
07-TB-SNgV.pdf
  
14/03/2017 7:50No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 đến ngày 10/02/2017
07-TB-SNgV.signed.signed.pdf
  
21/01/2019 9:03No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019 của Sở Ngoại vụ
09_2020-TB-SNgV.pdf
  
10/02/2020 9:55No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
09-TB-SNgV.pdf
  
10/02/2020 9:53No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017
09-TB-SNgV.signed.signed.pdf
  
21/01/2019 9:04No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 của Sở Ngoại vụ
1._LICH_TUAN_4-1_den_8-1.signed.pdf
  
01/03/2021 9:20No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021
101-TB-SNgV.pdf
  
24/11/2017 9:41No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017
103-TB-SNgV.signed.signed.pdf
  
08/07/2019 9:00No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 8/7/2019 đến ngày 12/7/2019
103-TB-SNgV_001.pdf
  
24/11/2017 9:41No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017
104-TB-SNgV.pdf
  
04/12/2017 8:42No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/20107
105-TB-SNgV-@_001.pdf
  
04/12/2017 9:08No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017
106-TB-SNgV.signed.signed.pdf
  
15/07/2019 9:51No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
107-TB-SNgV.pdf
  
28/12/2017 10:23No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017
108-TB-SNgV.pdf
  
28/12/2017 10:23No presence informationDONGNAI\trucltm Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017
108-TB-SNgV.signed.signed.pdf
  
22/07/2019 7:25No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
10-LICH_TUAN_tu_14-9_den_18-9.signed (1).pdf
  
24/09/2020 7:40No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
10-TB-VP.pdf
  
14/03/2017 7:49No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017
111-TB-SNgV.signed.pdf
  
01/08/2019 15:34No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 2/8/2019
111-TB-SNgV_001.pdf
  
28/12/2017 10:23No presence informationDONGNAI\trucltm Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017
112-TB-SNgV.pdf
  
03/01/2018 8:39No presence informationDONGNAI\trucltmLịch công tác tuần từ ngày 01/01/2018 đến 05/01/2018
114-TB-SNgV.pdf
  
09/08/2019 16:08No presence informationNgo Ngoc DiepLịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 9/8/2019
1 - 30Next