news
Welcoming the19th Conference on External Relations and the 30th Conference on Foreign Affairs in Ha Noi on August 12-17, 2018 - Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
GMT+7 20 - 10 - 2016
THÔNG BÁO MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 29/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, kể từ ngày Quyết địn số 19/2016/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành (ngày 08/4/2016) việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại cùa doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai sẽ có một số thay đổi sau:

h72.jpg

Hình ảnh minh họa

Bổ sung các trường hợp được xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Điều 2).

- Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước: Bổ sung thêm chức danh:

+ Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng.

+ Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.

Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam: bổ sung thêm chức danh:

+ Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị..

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị.

+ Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

- Doanh nhân giữ các chức danh nêu tại nội dung doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, làm việc tại các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đặt trụ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng đã được cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước chi phối”

Điều chỉnh điều kiện xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC (Điều 3)

- Điều chỉnh điều kiện “Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ ABTC” thành “Có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép và quản lý sử dụng thẻ ABTC”.

- Bỏ điều kiện “có doanh thu sản xuất kinh doanh tối thiểu 10 tỷ đồng Việt Nam hoặc tổng kim ngạch xuất khẩu tối thiểu tương đương 10 tỷ đồng Việt Nam trong năm gần nhất”

Điều chỉnh mẫu biểu, hồ sơ (Điều 6)

Điều chỉnh Mẫu đơn số 01, Mẫu đơn số 02 thành công văn đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC của cơ quan, doanh nghiệp.

 Điều chỉnh thời gian phối hợp giải quyết hồ sơ của các đơn vị liên quan  (Điều 7):

- Điều chỉnh thời gian xác minh của Công an tỉnh:

+  Trường hợp doanh nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có địa chỉ thường trú, tạm trú trong địa bàn tỉnh Đồng Nai thì thời hạn cung cấp thông tin bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ.

+ Trường hợp doanh nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng có địa chỉ thường trú, tạm trú ngoài tỉnh Đồng Nai thì thời hạn cung cấp thông tin bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ.

+ Đối với một số trường hợp đặc biệt (phức tạp về an ninh trật tự) thì thời gian trả lời bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ là không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ.

- Điều chỉnh thời gian phối hợp giải quyết hồ sơ của các cơ quan phối hợp: Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp từ 05 ngày thành 10 ngày làm việc.

Tuy  nhiên, Quyết định cũng điều chỉnh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tại Sở Ngoại vụ từ 05 ngày xuống 02 ngày làm việc, bổ sung quy định thời gian phối hợp giải quyết hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh là 03 ngày làm việc để tổng thời gian giải quyết hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC (đối với doanh nhân, doanh nghiệp tạm trú, thường trú trên địa bàn tỉnh) không thay đổi so với thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND.

Điều chỉnh bỏ nội dung trong xử lý vi phạm “Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp bị phát hiện giới thiệu không đúng người của cơ quan, doanh nghiệp hoặc người của cơ quan, doanh nghiệp nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện xét cho phép sử dụng thẻ ABTC thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc thẻ ABTC cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét cấp thẻ ABTC đối với tất cả các cá nhân trong đơn vị, đồng thời chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật

Việc sửa đổi, bổ sung trên nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Sở Ngoại vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện theo đúng nội dung Quyết định. Nội dung chi tiết các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND đính kèm: QD 19.2016-UBND.pdfQD 19.2016-UBND.pdf

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. Nguyen Thi Mong THU – Deputy Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn