news
Celebrating the 90th Anniversary of the Vietnamese Communist Party (03/02/1930 - 03/02/2020)!
GMT+7 20 - 10 - 2016
TẬP THỂ SỞ NGOẠI VỤ CHUNG TAY THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sở Ngoại tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát  thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014, tạo tiền đề tiến tới cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Ngoại vụ trong 6 tháng cuối năm 2014.​

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ thị của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2014, Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh khi đến cơ quan liên hệ công tác.

Đặc biệt, Sở Ngoại vụ triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông mức độ 2; cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 02; tích cực triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm phần mềm trực tuyến hoạt động đối ngoại tại Sở Ngoại vụ, tiến tới cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 03 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Ngoại vụ dự kiến vào giữa tháng 7/2014.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở không ngừng được cải tiến và rút ngắn thời gian giải quyết các bộ thủ tục, hồ sơ, cụ thể: theo quy định, hồ sơ  đoàn ra việc công và đoàn vào thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc; hồ sơ đoàn ra việc riêng và đoàn vào thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Ngoại vụ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, trong  6 tháng đầu năm 2014, 100% hồ sơ đoàn ra, đoàn vào được giải quyết đạt tiến độ theo quy định, trong đó 81,25% hồ sơ đoàn ra và 89,06% hồ sơ đoàn vào được giải quyết trước hạn.

Để đạt được kết quả nêu trên, là nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Sở Ngoại vụ đã nỗ lực hết mình, tận tâm vì nhân dân phục vụ, mỗi người đều có ý thức trong từng việc nhỏ, nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo Sở các giải pháp hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ được thuận lợi./.

                                                                                             Bùi Tơ

Announcement

Linked Websites

Visits

 

Dong Nai Department of External Re​lations

License No. 02/GP-TTĐT dated  May 18th, 2015 issued by Dong Nai Department of Information and Communications

Chief Editor: Ms. DANG THANH THUY –  Director

Address: No.7 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Tel.: + 84 (2513) 842619. Fax: + 84 (2513) 842935. Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn