Tin vắn
Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018.
GMT+7 20 - 10 - 2016
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 TẠI SỞ NGOẠI VỤ

Năm 2018, với sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc, sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, công tác PCTN của Sở đã đạt được những kết quả tích cực. 

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác PCTN: năm 2018, việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN luôn được Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chú trọng thực hiện ở các khâu: (i) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; (ii) Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; (iii) Chỉ đạo xây dựng, thực hiện các Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PCTN tại đơn vị: Chương trình số 828/CTr-SNgV ngày 22/5/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 295/KH-SNgV ngày 05/03/2018 về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 214/KH-SNgV ngày 12/02/2018 về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng: Hoạt động tuyên truyền về công tác PCTN đã được Sở Ngoại vụ tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, điển hình là tổ chức nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết; đăng toàn văn các Chương trình hành động của Tỉnh; các Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong chi bộlên trang tin điện tử của Bộ và trang tin điện tử của Sở để phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, sao gửi văn bản liên quan đến công tác này cho các đơn vị để nghiên cứu thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND về nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng: Báo cáo số 79-BC/TU của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 670/KH-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2018.

 Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo các đơn vị, nhất là bộ phận thực hiện công tác Một cửa thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc. Các thông tin liên quan đến hoạt động của Sở được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và Bản tin đối ngoại.

Việc công khai công tác tài chính và ngân sách nhà nước: Sở công khai việc thu chi kinh phí hoạt động của cơ quan năm 2017, dự thảo quy chế thu chi và phương án thu chi, sử dụng kinh phí năm 2018 thông qua Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 của Sở Ngoại vụ được tổ chức vào ngày 02/02/2018 và được sự thống nhất cao của công chức, viên chức cơ quan.

Công tác thi đua khen thưởng: thực hiện công khai quy trình bình xét, đánh giá với kết quả: 05 tập thể đạt Lao động tiên tiến, 05 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 32 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 18 cá nhân, 05 tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở trong phong trào thi đua yêu nước; 03 tập thể, 08 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở trong phong trào thi đua chuyên đề và 01 công chức, 02 tập thể được đề cử tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; huân chương hữu nghị do nhà nước CHDCDN Lào trao tặng cho 02 tập thể, 01 cá nhân; cờ thi đua xuất sắc của Bộ Ngoại giao.

Về công tác tổ chức cán bộ: tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch và công khai kết quả quy hoạch giai đoạn 2015-2020, 2020-2025; công khai các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, đã cử 18 lượt công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn. 

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Sở Ngoại vụ đã rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 trong đó điều chỉnh một số quy định chi tiêu cho phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế của đơn vị.

 Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Sở duy trì thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai; Nội quy cơ quan; Nội quy đối thoại; Nội quy tiếp công dân; Quy chế văn hóa công Sở; thông báo về việc mặc đồng phục; sử dụng hộp thư góp ý. Kết quả: các công chức, viên chức luôn có thái độ giao tiếp văn minh lịch sự, tận tình hướng dẫn đối với khách liên hệ công tác; không có trường hợp phản ánh nào về thái độ cư xử của công chức, viên chức Sở Ngoại vụ trong thực thi công vụ.

 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Theo quy định về thời hạn và đối tượng chuyển đổi vị trí công tác Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Ngoại vụ luân chuyển 01 công chức.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, Sở Ngoại vụ đã triển khai và hoàn thành công tác kê khai tài sản thu nhập. Kết quả có 20 đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập (04 đối tượng thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy), không có trường hợp phải xác minh tài sản thu nhập.

Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà và nhận quà tặng của công chức tại Quyết định số 348/QĐ-SNgV ngày 22/11/2010, Sở không có trường hợp sử dụng ngân sách để mua sắm quà biếu, tiếp khách và sử dụng xe công sai quy định.

Việc thực hiện cải cách hành chính: Nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại đơn vị, ngay từ đầu năm 2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành các kế hoạch thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính tại cơ quan như: Kế hoạch số 40/KH-SNgV ngày 01/01/2018 về cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 221/KH-SNgV ngày 13/02/2018 về kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Kế hoạch số 56/KH-SNgV ngày 11/01/2018 về thông tin tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2018; Kế hoạch số 919/KH-SNgV ngày 01/06/2018 triển khai cải cách nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị: Sở tiếp tục duy trì triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công việc quản lý hồ sơ văn bản đến, đi; phần mềm quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý hộ chiếu.Tổ chức sử dụng gửi thư điện tử và mạng tin học nội bộ để thay thế văn bản giấy. Cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính lên trang web của Sở để thuận lợi cho tổ chức và công dân thực hiện. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết công vụ tại đơn vị cụ thể thời gian giải quyết đoàn ra được rút ngắn so với thời gian quy định. 

Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Đơn vị tực hiện thanh toán lương cho công chức, viên chức qua thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank tỉnh Đồng Nai, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán cho các đơn vị giao dịch thông qua chuyển khoản đối với khoản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Đối với các chi tiêu nhỏ trong đơn vị áp dụng quy trình thanh quyết toán theo đúng quy định.

Nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, năm 2018, Sở Ngoại vụ triển khai tự kiểm tra trong nội bộ các nội dung: Kiểm tra thực hiện công khai minh bạch;  Kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn năm 2018; Thực hiện công tác cán bộ. Kết quả: trong năm 2018, Sở không có trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng.

Nhìn chung, năm 2018, công tác PCTN của Sở đã đạt được những kết quả tích cực. Sở Ngoại vụ chú trọng đến việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, thực hiện gắn công tác cải cách hành chính với công tác PCTN. Đặc biệt, việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý đã được Sở Ngoại vụ chú trọng ngay từ việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý về KH&CN, do đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị, các cá nhân, tổ chức được tạo điều kiện thuận lợi khi đến giải quyết công việc tại các đơn vị chức năng của Bộ.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác PCTN, năm 2019, Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành tại đơn vị; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan cũng như công tác hoạt động thanh tra công vụ, thanh tra chuyên ngành./.

 

Thanh tra

 

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​