Tin vắn
Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) - Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018) - Chào mừng Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 19 và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/8 đến ngày 17/8/2018.
GMT+7 20 - 10 - 2016
Tiêu đề thông báoKẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CỦA SỞ NGOẠI VỤ
Nội dung thông báo

​Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng được Sở Ngoại vụ thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác, cụ thể:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác PCTN: Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN luôn được Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm, chú trọng thực hiện ở các khâu: (i) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; (ii) Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; (iii) Chỉ đạo xây dựng, thực hiện các Kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PCTN tại đơn vị: Kế hoạch số 196/KH-SNgV ngày 15/02/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 257/KH-SNgV ngày 04/3/2019 về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng: triển khai những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chương trình số 63-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 733/CT-SNgV ngày 15/5/2019 của Sở Ngoại vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

 Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan: Sở Ngoại vụ đã chỉ đạo các đơn vị, nhất là bộ phận thực hiện công tác Một cửa thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ làm việc. Các thông tin liên quan đến hoạt động của Sở được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và Bản tin đối ngoại.

Việc công khai công tác tài chính và ngân sách nhà nước: Sở công khai việc thu chi kinh phí hoạt động của cơ quan năm 2018, dự thảo quy chế thu chi và phương án thu chi, sử dụng kinh phí năm 2019 thông qua Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 được tổ chức vào ngày 02/02/2018 và được sự thống nhất cao của công chức, viên chức cơ quan.

Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Sở Ngoại vụ đã rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 trong đó điều chỉnh một số quy định chi tiêu cho phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế của đơn vị.

 Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Sở duy trì thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai; Nội quy cơ quan; Nội quy đối thoại; Nội quy tiếp công dân; Quy chế văn hóa công Sở; thông báo về việc mặc đồng phục; sử dụng hộp thư góp ý. Kết quả: các công chức, viên chức luôn có thái độ giao tiếp văn minh lịch sự, tận tình hướng dẫn đối với khách liên hệ công tác; không có trường hợp phản ánh nào về thái độ cư xử của công chức, viên chức Sở Ngoại vụ trong thực thi công vụ.

 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Theo quy định về thời hạn và đối tượng chuyển đổi vị trí công tác Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Ngoại vụ không có vị trí, trường hợp nào phải thực hiện chuyển đổi.

Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, Sở Ngoại vụ đã triển khai và hoàn thành công tác kê khai tài sản thu nhập. Kết quả có 18 đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập (04 đối tượng thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy), không có trường hợp phải xác minh tài sản thu nhập.

Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Thực hiện nghiêm các quy định về tặng quà và nhận quà tặng của công chức tại Quyết định số 348/QĐ-SNgV ngày 22/11/2010, Sở không có trường hợp sử dụng ngân sách để mua sắm quà biếu, tiếp khách và sử dụng xe công sai quy định.

Việc thực hiện cải cách hành chính: Nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại đơn vị, ngay từ đầu năm 2019, Sở Ngoại vụ đã ban hành các kế hoạch thực hiện nâng cao công tác cải cách hành chính tại cơ quan như: Kế hoạch số 56/KH-SNgV ngày 14/01/2019 về cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 59/KH-SNgV ngày 14/01/2019 về kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 2202/KH-SNgV ngày 19/12/2018 về thông tin tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính năm 2019. Kết quả, tại Sở Ngoại vụ trên 90% hồ sơ được thực hiện trực tuyền mức độ 3, 4; 100% hồ sơ thực hiện giải quyết đúng hạn và trước hạn. 

Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị: Sở tiếp tục duy trì triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công việc quản lý hồ sơ văn bản đến, đi; phần mềm quản lý đoàn ra, đoàn vào, quản lý hộ chiếu.Tổ chức sử dụng gửi thư điện tử và mạng tin học nội bộ để thay thế văn bản giấy. Cập nhật, bổ sung thủ tục hành chính lên trang web của Sở để thuận lợi cho tổ chức và công dân thực hiện. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm tăng cường hiệu quả giải quyết công vụ tại đơn vị cụ thể thời gian giải quyết đoàn ra được rút ngắn so với thời gian quy định. 

Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Đơn vị tực hiện thanh toán lương cho công chức, viên chức qua thẻ ATM của ngân hàng Vietcombank tỉnh Đồng Nai, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán cho các đơn vị giao dịch thông qua chuyển khoản đối với khoản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Đối với các chi tiêu nhỏ trong đơn vị áp dụng quy trình thanh quyết toán theo đúng quy định.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc, sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, công tác PCTN của Sở đã đạt được những kết quả tích cực. Sở Ngoại vụ chú trọng đến việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, thực hiện gắn công tác cải cách hành chính với công tác PCTN. Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác PCTN, trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức cơ quan gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, việc áp dụng công nghệ trong quản lý, điều hành tại đơn vị; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan cũng như công tác hoạt động thanh tra công vụ, thanh tra chuyên ngành./.

Hoài Thu - Thanh tra​
Ngày đăng21/06/2019 16:22

Các thông báo khác

Thông báo

Liên kết website

Lượt truy cập

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp số: 02/GP - TTĐT
do Sở TTTT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2015 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở 
Địa chỉ: 07 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3 842 619 - Fax: 0251 3 842 935 - Email: vbsngoaivu@dongnai.gov.vn​